අද - 4

Tuesday, July 15, 2014අද දවස සමහර විට

හදවතක් එක් කල දිනයක්ද
හදවතක් වෙනස් කල දිනයක්ද
හදවතක් රිදවන්නට සමත් දිනයක්ද වන්නට තිබුණි බව වග මට නොහැඟුණි.....
එහෙත් මට නොදැනීම කාලය ගෙවී ගොස් නැවතත් ඒ දිනය උදා වී ඇත.මගේ ජීවිතයට වෙනස් අරුතක් එක් කල, ජීවිතය වර්ණවත් කල ජීවිතයට නව මඟක් කියා දුන් ඒ දිනය අදයි..


හදවත
ඔබත් මමත්
එකලු කල ආදරය
අද්දරින් ගලා යන ජීවිතය
පැණ නැඟුණු දුක් කම්කටොලු
විඳ දරා ඉදිරියට

ලැබැඳි ඔබ දෑස් දෙස නෙත් යොමා
බලා හිඳින්නට
ලැබැඳි ඔබ වදන් වෙත කන් යොමා
අසා සිටින්නට
ලැබැඳි ඔබ කැටුව දෑත් පටලා
පිය මනින්නට
තව තවත් ඉදිරියට

පිය නඟමු ජීවිතය
සැබැඳියේ ඔබ සමඟ

ආදරණීය
ඔබ ............................................
Years are Going on More,
And More,
Sometimes We Are Happy,
Sometimes We Not,
Sometimes We Quarrel
Sometimes We Struggle 
But One Thing Is Sure, I Can't Stay 
One Second Without you 
I Love You and Wishing You

Happy Anniversary........ 

අද

Saturday, July 14, 2012

අද දවස සමහර විට

හදවතක් එක් කල දිනයක්ද
හදවතක් වෙනස් කල දිනයක්ද
හදවතක් රිදවන්නට සමත් දිනයක්ද වන්නට තිබුණි බව වග මට නොහැඟුණි.....
එහෙත් මට නොදැනීම කාලය ගෙවී ගොස් නැවතත් ඒ දිනය උදා වී ඇත.මගේ ජීවිතයට වෙනස් අරුතක් එක් කල, ජීවිතය වර්ණවත් කල ජීවිතයට නව මඟක් කියා දුන් ඒ දිනය අදයි..


හදවත
ඔබත් මමත්
එකලු කල ආදරය
අද්දරින් ගලා යන ජීවිතය
පැණ නැඟුණු දුක් කම්කටොලු
විඳ දරා ඉදිරියට

ලැබැඳි ඔබ දෑස් දෙස නෙත් යොමා
බලා හිඳින්නට
ලැබැඳි ඔබ වදන් වෙත කන් යොමා
අසා සිටින්නට
ලැබැඳි ඔබ කැටුව දෑත් පටලා
පිය මනින්නට
තව තවත් ඉදිරියට

පිය නඟමු ජීවිතය
සැබැඳියේ ඔබ සමඟ

ආදරණීය
ඔබ ............................................


Years are Going on More,
And More,
Sometimes We Are Happy,
Sometimes We Not,
Sometimes We Quarrel
Sometimes We Struggle 
But One Thing Is Sure, I Can't Stay 
One Second Without you 
I Love You and Wishing You

Happy Anniversary........